www.sendnij.pl
Infolinia: Patron Service: +48 22 319 88 99 | GLS: +48 46 814 82 20 | InPost: +48 722 444 000 | Paczka w Ruchu: +48 22 693 70 00 | Biuro Sendnij.pl: +48 537 898 898


Polityka plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SERWISU INTERNETOWEGO SENDNIJ.PL

 

SENDNIJ.PL – KIM JESTEŚMY

Serwis Internetowy sendnij.pl jest platformą internetową umożliwiającą Zleceniodawcy składanie Zleceń Spedycji Spedytorowi. Na podstawie złożonych Zleceń Spedycji Spedytor następnie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa świadczy Usługi Spedycji. Spedytor nie świadczy natomiast Usługi Przewozu, która świadczona jest przez Przewoźnika na podstawie Umowy Przewozu zawartej między Spedytorem występującym we własnym imieniu, a Przewoźnikiem zgodnie ze Zleceniem Spedycji (dalej: „sendnij.pl” lub „Serwis Internetowy”)

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych w serwisie sendnij.pl jest Paweł Wróbel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SPARROWPACK Paweł Wróbel wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Otmuchowska 66, 48-300 Nysa, NIP 7532406999, REGON 161586417, adres poczty elektronicznej: kontakt@sendnij.pl (dalej: „Administrator” lub „Właściciel Serwisu”).

We wszelkich sprawach związanych z niniejszą polityką prywatności prosimy kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@sendnij.pl lub pisemnie na adres ul. Otmuchowska 66, 48-300 Nysa.

 

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE (CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH)

Administrator sendnij.pl dba w szczególny sposób o bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Wszelkie podawane przez korzystających z Serwisu Internetowego dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Administrator stosuje najlepsze środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do korzystania z sendnij.pl oraz dostarczania jego funkcjonalności. Cele przetwarzania danych osobowych:

 • nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych, Usług Spedycji oraz Usług Przewozu wskazanych w regulaminie Serwisu Internetowego;

 • marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora;

 

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

O zakresie wymaganych danych osobowych do skorzystania z danej usługi w sendnij.pl korzystający jest każdorazowo uprzednio informowany. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe korzystających z sendnij.pl:

 • imię i nazwisko/nazwa firmy nadawcy oraz odbiorcy Przesyłki;

 • adres nadawcy oraz odbiorcy Przesyłki;

 • NIP nadawcy Przesyłki;

 • adres poczty elektronicznej nadawcy Przesyłki;

 • numer telefonu kontaktowego nadawcy Przesyłki;

 • numer rachunku bankowego;

Pamiętaj, że masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Możesz to zrobić w każdym czasie w ustawieniach konta w Serwisie Internetowym lub też kierując odpowiednią prośbę do Administratora.

 

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie Serwisu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia umowy i złożenia zamówienia wskazane są każdorazowo na stronie internetowej Serwisu Internetowego.

Administrator informuje, że jako korzystający z Serwisu Internetowego masz prawnie zagwarantowaną możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych – zarówno w zakresie wybranego celu przetwarzania danych, jak i w ogólności. Możesz to zrobić w każdym czasie w ustawieniach prywatności w ramach konta w Serwisie Internetowym lub też kierując odpowiednią prośbę do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@sendnij.pl lub pisemnie na adres ul. Otmuchowska 66, 48-300 Nysa.

Pamiętaj jednak, że cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w celu nawiązania, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego polegającego na korzystaniu z funkcjonalności sendnij.pl, wskazanych w regulaminie Serwisu Internetowego, może się wiązać z koniecznością rozwiązania umowy albo zaprzestania korzystania z danej usługi. np. usunięcie konta.

Zgodnie z art.32 ust. 1 każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza żądanie uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych najczęściej będzie związane z realizacją Usługi Elektronicznej, Usługi Spedycji lub Usługi Przewozu za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Jeżeli wyrazisz uprzednią zgodę na marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora będziemy przetwarzać Twoje dane również w tym celu. Pamiętaj jednak, że taka zgoda zawsze może być przez Ciebie cofnięta.

 

KTO JESZCZE MA DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem dwóch przypadków, o których mowa poniżej oraz gdy konieczność udostępnienie danych wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

W przypadku Usługi Spedycji Administrator udostępnia dane osobowe usługobiorcy, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi, kurierom realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. Dane na liście przewozowym dostępne są dla nadawcy i odbiorcy przesyłki.

W przypadku korzystania przez usługobiorcę ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia dane osobowe usługobiorcy, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie Internetowym.

 

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Przetwarzamy dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Serwisu Internetowego w następujących celach:

 • identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Serwisie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

 • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do Serwisu Internetowego;

 • dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu Internetowego;

 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego oraz badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego.

Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

 

UWAGI KOŃCOWE

Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Internetowego.

Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesłanych drogą elektroniczną:

 • szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy.

 • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

 • Dostęp do konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu (numeru klienta).

We wszelkich sprawach związanych z niniejszą polityką prywatności prosimy kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@sendnij.pl lub pisemnie na adres ul. Otmuchowska 66, 48-300 Nysa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio zapisy w Regulaminie Serwisu internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.