www.sendnij.pl
Infolinia: Patron Service: +48 22 319 88 99 | GLS: +48 46 814 82 20 | InPost: +48 722 444 000 | Paczka w Ruchu: +48 22 693 70 00 | Biuro Sendnij.pl: +48 537 898 898


Regulamin

 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SENDNIJ.PL

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

 3. ZAWARCIE I REALIZACJA UMOWY SPEDYCJI ORAZ UMOWY PRZEWOZU

 4. OBOWIĄZKI SPEDYTORA

 5. OBOWIĄZKI ZLECENIODAWCY

 6. SPOSOBY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPEDYTORA

 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO Z TYTUŁU UMOWY SPEDYCJI

 9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO Z TYTYŁU UMOWY PRZEWOZU

 10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG.

 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1.Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sendnij.pl prowadzony jest przez Pawła Wróbla prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SPARROWPACK Paweł Wróbel wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Otmuchowska 66, 48-300 Nysa, NIP 7532406999, REGON 161586417, adres poczty elektronicznej: kontakt@sendnij.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 537 898 898.

 

1.2. Serwis Internetowy jest platformą internetową umożliwiającą Zleceniodawcy składanie Zleceń Spedycji Spedytorowi. Na podstawie złożonych Zleceń Spedycji Spedytor następnie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa świadczy Usługi Spedycji. Spedytor nie świadczy natomiast Usługi Przewozu, która świadczona jest przez Przewoźnika na podstawie Umowy Przewozu zawartej między Spedytorem występującym we własnym imieniu, a Przewoźnikiem zgodnie ze Zleceniem Spedycji.

 

1.3. Spedytor posiada licencją na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy nr 00010.

 

1.4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Serwisu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia dotyczące Usługobiorcy odnoszą się również do Usługobiorcy Pro, chyba że postanowienia Regulaminu stanowią inaczej.

 

1.5. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Serwisu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

1.6. Definicje:

 

 1. CENNIK – cennik wynagrodzenia oraz opłat Spedytora z tytułu Umowy Spedycji dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego w zakładce "Cennik". Integralną częścią cennika są Cenniki Przewoźników określające szczegółowo wynagrodzenie oraz opłaty Przewoźnika z tytułu Umowy Przewozu.

 2. CENNIK PRZEWOŹNIKA – cennik wynagrodzenia oraz opłat Przewoźnika z tytułu Umowy Przewozu dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego w zakładce "Cennik" i/lub na stronie internetowej Przewoźnika.

 3. DOTPAY.PL - serwis obsługujący płatności elektroniczne, którego właścicielem jest Dotpay S.A. z siedziba w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych.

 4. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 5. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

 6. FORMULARZ ZLECENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym (zakładka „Zamów kuriera”) umożliwiający Usługobiorcy złożenie Zlecenie Spedycji.

 7. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 8. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór funkcjonalności oraz zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, udostępnianych poprzez Serwis Internetowy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, szablony adresów nadania, szablony adresów odbiorców, szablony Przesyłek, informacje o płatnościach oraz informacje o złożonych przez Usługobiorcę Zleceniach Spedycji.

 9. NUMER KLIENTA – numer identyfikujący Zleceniodawca. Znajduje się on na umowie oraz na każdym dokumencie wysyłanym przez Spedytora do Zleceniodawcy.

 10. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze poźn. zm.).

 11. PRAWO PRZEWOZOWE - ustawa prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz.U. Nr 53, poz. 272 z późn. zm.).

 12. PRZESYŁKA – rzecz lub rzeczy ruchome mogące być przedmiotem Umowy Spedycji i Umowy Przewozu.

 13. PRZEWOŹNIK – firma kurierska przyjmująca Przesyłkę od Zleceniodawcy i świadcząca usługi przewozu Przesyłki na podstawie Umowy Przewozu zawartej ze Spedytorem w celu realizacji Umowy Spedycji:

  1. GLS - spółka General Logistics Systems Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Głuchowie (adres siedziby: gmina Komorniki (62-052), przy ul. Tęczowej 10), NIP: 785-15-61-831, KRS: 0000005009.

  2. Patron Service – spółka PATRON SERVICE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: 02-676 Warszawa, przy ul. Postępu 17), NIP: 522-010-32-59, KRS: 0000015238.

  3. Paczkomaty InPost 24/7 – spółka InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: przy ul. Malborskiej 130, 30-624 Kraków), NIP: 679-289-50-61, KRS: 0000255841.

  4. Paczka w Ruchu - spółka RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa), NIP: 526-02-50-475, KRS: 0000020446 .

 14. REGULAMIN PRZEWOŹNIKA – regulamin Przewoźnika określający warunki Umowy Spedycji w zakresie realizacji Umowy Przewozu, w tym przewozu Przesyłki.

 15. UMOWA PRZEWOZU – umowa przewozu zawarta między Spedytorem występującym we własnym imieniu, a Przewoźnikiem zgodnie ze Zleceniem Spedycji Zleceniodawcy, Regulaminem Serwisu i Regulaminem Przewoźnika wybranego przez Zleceniodawcę w trakcie składania Zlecenia Spedycji.

 16. UMOWA SPEDYCJI – umowa spedycji Przesyłki w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana między Spedytorem, a Zleceniodawcą zgodnie ze Zleceniem Spedycji Zleceniodawcy, Regulaminem Serwisu i Regulaminem Przewoźnika wybranego przez Zleceniodawcę w trakcie składania Zlecenia Spedycji.

 17. USŁUGA PRZEWOZU – usługi świadczone przez Przewoźnika w ramach zawartej ze Spedytorem Umową Przewozu Przesyłki. W ramach usług Przewoźnik zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa w szczególności do przewiezienia Przesyłki (w tym przyjęcia, przemieszczenia i doręczenia) na warunkach określonych w Umowie Przewozu.

 18. USŁUGA SPEDYCJI – usługi świadczone przez Spedytora w ramach zawartej ze Zleceniodawcą Umową Spedycji. W ramach usług Spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa w szczególności do zawarcia Umowy Przewozu z Przewoźnikiem zgodnie z Regulaminem Przewoźnika i wysłania Przesyłki albo dokonania innych usług związanych z jej przewozem na warunkach określonych w Umowie Spedycji zgodnie ze Zleceniem Spedycji Zleceniodawcy.

 19. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

 20. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 21. USŁUGODAWCA, SPEDYTOR, ZLECENIOBIORCA – Paweł Wróbel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SPARROWPACK Paweł Wróbel wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Otmuchowska 66, 48-300 Nysa, NIP 7532406999, REGON 161586417, adres poczty elektronicznej: kontakt@sendnij.pl.

 22. ZLECENIE SPEDYCJI, ZLECENIE – zlecenie spedycji Przesyłki złożone Spedytorowi przez Zleceniodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Spedycji ze Spedytorem.

 23. ZLECENIODAWCA – Usługobiorca składający Zlecenie Spedycji Przesyłki i/lub będący stroną Umowy Spedycji ze Spedytorem.

 

 

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

 

 

2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zlecenia.

 

 1. Konto - korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków:

 2. (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji,

 3. (2) kliknięciu pola „Zarejestruj” oraz

 4. (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej.

 5. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: nazwa Konta, adres poczty elektronicznej, hasło, imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) oraz numer telefonu kontaktowego.

 6. Usługodawca świadczy za pośrednictwem serwisu internetowego usługi drogą elektroniczna polegające na: prowadzeniu konta w serwisie internetowym, udostępnianiu w serwisie internetowym wyszukiwarki przesyłek, udostępnieniu w serwisie internetowym platformy do składania zleceń.

 7. Formularz Zlecenia:

 8. korzystanie z Formularza Zlecenia możliwe jest po uprzednim zalogowaniu się na Konto (w razie braku Konta, niezbędne jest jego uprzednie utworzenie zgodnie z pkt. 2.1.1. Regulaminu)

 9. korzystanie z Formularza Zlecenia rozpoczyna się z momentem wyboru Przewoźnika przez Zleceniodawcę w Formularzu Zlecenia. Złożenie Zlecenia Spedycji następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków:

 10. (1) po wypełnieniu Formularza Zlecenia i

 11. (2) kliknięciu pola „Wyślij zlecenie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego).

 12. W Formularzu Zlecenia niezbędne jest podanie następujących danych (dane wymagane są każdorazowo oznaczone na stronie internetowej Serwisu Internetowego): dane nadawcy i odbiorcy Przesyłki (imię i nazwisko/nazwa firmy, adres nadania i odbioru - ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego), dane dotyczące Przesyłki (w zależności od wybranego Przewoźnika - rodzaj Przesyłki, ilość Przesyłek, wymiary Przesyłki/ek, waga Przesyłki, cechy szczególne Przesyłki), opcje dodatkowe (w zależności od wybranego Przewoźnika i rodzaju Przesyłki/Usługi Przewozu - zawartość Przesyłki, kwota pobrania, numer rachunku bankowego do zwrotu pobrania, kwota ubezpieczenia Przesyłki, zwrot zatwierdzonych dokumentów, godzina odbioru Przesyłki, awizacja telefoniczna odbioru, awizacja telefoniczna dostarczenia, dostawa do rąk własnych), rodzaj Usługi Przewozu, dodatkowe informacje dla Przewoźnika.

 

2.2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.

 

2.3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną przez Serwis internetowy polegający na prowadzeniu konta w serwisie internetowym zawierana jest na czas nieokreślony.

 

 1. Korzystanie z Formularza Zlecenia ma charakter wielorazowy i każdorazowo ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zlecenia Spedycji za jego pośrednictwem.

 

2.4. Z Konta i Formularza Zlecenia może korzystać jedynie Usługobiorca lub upoważniona przez niego osoba.

 

2.5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 

 1. Komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

 2. Drukarka.

 3. Dostęp do poczty elektronicznej.

 

2.6. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw innych Usługobiorców oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Serwisu Internetowego lub narazić Usługodawcę na odpowiedzialność karną lub utratę renomy.

 

2.7. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, a w przypadku ich zmiany obowiązany jest dokonać niezwłocznie ich aktualizacji.

 

2.8. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

2.9. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych (Konto):

 

 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 2. Usługodawca i Usługobiorca mają prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej na poniższych warunkach:

 3. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@sendnij.pl oraz obowiązkowo pisemnie na adres: ul. Otmuchowska 66, 48-300 Nysa. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

 4. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym jedynie w przypadku, gdy Usługobiorca w sposób bezprawny rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter bezprawny i obiektywny. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

 5. Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.

 6. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

 

 

3. ZAWARCIE I REALIZACJA UMOWY SPEDYCJI ORAZ UMOWY PRZEWOZU

 

 

 

3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje podane na stronach internetowych Serwisu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

3.2.Zawarcie i realizacja Umowy Spedycji za pomocą Formularza Zlecenia

 

 1. W celu zawarcia Umowy Spedycji niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zlecenia Spedycji za pomocą Formularza Spedycji.

 2. Po złożeniu Zlecenia Spedycji Spedytor niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Zleceniodawcy jego Zleceniem Spedycji oraz jednocześnie przyjmuje Zlecenie Spedycji do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zlecenia Spedycji i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zlecenia Spedycji adres poczty elektronicznej Zleceniodawcy, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zlecenia Spedycji, oświadczenia Spedytora o otrzymaniu Zlecenia Spedycji i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Zleceniodawcę powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Spedycji między Zleceniodawcą, a Spedytorem.

 

3.3. Spedytor przystępuje do realizacji Umowy Spedycji z chwilą jej zawarcia, z zastrzeżeniem pkt. 3.4. Regulaminu Serwisu – w tym wypadku Spedytor przystępuje do realizacji Umowy Spedycji po otrzymaniu płatności od Zleceniodawcy tytułem Umowy Spedycji. Płatności dokonuję się poprzez stronę serwisu DOTPAY.PL, gdzie klient zostaje przekierowany po złożonym zleceniu.

 

3.5. Spedytor udostępnia Zleceniodawcy list przewozowy oraz potwierdzenie nadania Przesyłki z chwilą:

 

 1. W przypadku Zleceniodawców posiadających odrębną (poza Regulaminem Serwisu) pisemną umowę współpracy ze Spedytorem w zakresie składania Zleceń Spedycji: z chwilą złożenia Zlecenia Spedycji i zawarcia Umowy Spedycji zgodnie z pkt. 3.2.2. Regulaminu Serwisu, chyba że odrębna umowa współpracy stanowi inaczej.

 2. W przypadku Zleceniodawców nieposiadających odrębnej pisemnej umowy współpracy ze Spedytorem w zakresie składania Zleceń Spedycji (w tym wypadku kwestie te reguluje wyłącznie Regulamin Serwisu): z chwilą złożenia Zlecenia Spedycji, zawarcia Umowy Spedycji zgodnie z pkt. 3.2.2. Regulaminu Serwisu oraz dokonania płatności tytułem Umowy Spedycji zgodnie z Cennikiem.

 

3.6. Udostępnienie Zleceniodawcy listu przewozowego oraz potwierdzenia nadania Przesyłki następuje poprzez przesłanie ich na adres poczty elektronicznej Zleceniodawcy, udostępnienie ich do pobrania w ramach Konta w zakładce „Lista zamówień” oraz w przypadku poprzez udostępnienia ich do pobrania na stronie internetowej Serwisu Internetowego po złożeniu Zlecenia Spedycji.

 

3.7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Zleceniodawcy treści zawieranej Umowy Spedycji następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Zleceniodawcy wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.2.2. Regulaminu Serwisu. Treść Umowy Spedycji jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Usługodawcy.

 

3.8. Termin i warunki realizacji Usługi Przewozu w ramach zawartej Umowy Spedycji określone są w Regulaminie Przewoźnika wybranego przez Zleceniodawcę w trakcie składania Zlecenia Spedycji. Niezależnie od postanowień Regulaminu Przewoźnika Spedytor wskazuje, iż w przypadku Usług Przewozu realizowanych na palecie (przesyłki paletowe) Przesyłki odbierane są od nadawcy przez Przewoźnika w terminie do 72 godzin (w Dni Robocze) od momentu zawarcia Umowy Spedycji i dostarczane są odbiorcy Przesyłki w terminie do 72 godzin (w Dni Robocze).

 

3.9. Zwrot pobrań następuje maksymalnie do 10 dni roboczych od momentu doręczenia przesyłki. Czas oczekiwania zależy od przewoźnika, którym paczka jest wysłana. Patron Service - zwrot do 10 dni roboczych od momentu doręczenia paczki. Zwrot może zostać wykonany ostatniego wyznaczonego dnia. Księgowanie w banku może trwać do 48h.

 

 

 

4. OBOWIĄZKI SPEDYTORA

 

 

 

4.1. Spedytor obowiązany jest za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do świadczenia na rzecz Zleceniodawcy Usług Spedycyjnych zgodnie z zawartą Umową Spedycji. W szczególności Spedytor obowiązany jest do zawarcia Umowy Przewozu zgodnie z Regulaminem Przewoźnika z wybranym przez Zleceniodawcę Przewoźnikiem i wysłania Przesyłki albo dokonania innych usług związanych z jej przewozem na warunkach określonych w Umowie Spedycji zgodnie ze Zleceniem Spedycji złożonym przez Zleceniodawcę.

 

4.2. Spedytor obowiązany jest wykonywać Usługi Spedycyjne zgodnie z Umową Spedycji zawartą na podstawie Zlecenia Spedycji złożonego przez Zleceniodawcę.

 

4.3. Spedytor przy wykonywaniu obowiązków wynikających z Umowy Spedycji będzie występował w imieniu własnym.

 

4.4. Spedytor obowiązany jest zawrzeć Umowę Przewozu Przesyłki z Przewoźnikiem wskazanym przez Zleceniodawcę w Zleceniu Spedycji i na warunkach określonych w Regulaminie Przewoźnika.

 

4.5. Spedytor obowiązany jest w ramach Konta udostępnić Zleceniodawcy informację o statusie realizacji Umowy Spedycji i Usługi Przewozu oraz umożliwić Zleceniodawcy śledzenie nadanych Przesyłek.

 

4.6. Spedytor obowiązany jest udzielić Zleceniodawcy informacji o statusie realizacji Umowy Spedycji i Usługi Przewozu za pośrednictwem swojego Biura Obsługi Klienta (dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt” na stronie Serwisu Internetowego) po podaniu przez Zleceniodawcę indywidualnego numeru Zleceniodawcy w Serwisie Internetowym (informacja o indywidualnym numerze Zleceniodawcy dostępna jest w ramach Konta w zakładce „Ustawienia”)  oraz imienia i nazwiska Zleceniodawcy lub osoby upoważnionej w tym zakresie przez Zleceniodawcę.

 

 

 

5.OBOWIĄZKI ZLECENIODAWCY

 

 

5.1. Zleceniodawca obowiązany jest do zapłaty Spedytorowi wynagrodzenia z tytułu Umowy Spedycji oraz zwrotu wydatków i opłat, które Spedytor poczynił lub poniósł w celu należytego wykonania Umowy Spedycji zgodnie ze Zleceniem Spedycji Zleceniodawcy. Wysokość wynagrodzenia, wydatków oraz opłat wskazana jest w Cenniku oraz w Cenniku Przewoźnika wybranego przez Zleceniodawcę w trakcie składania Zlecenia Spedycji. Cennik Przewoźnika stanowi integralną część Cennika Spedytora.

 

5.2. Zleceniodawca obowiązany jest do zapłaty Spedytorowi kosztów określonych w Regulaminie Przewoźnika oraz Cenniku, jakie poniósł Spedytor na skutek podania przez Zleceniodawcę w Zleceniu Spedycji danych niezgodnych ze stanem faktycznym, chyba że podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym jest następstwem okoliczności, za które Zleceniodawca odpowiedzialności nie ponosi.

 

5.3. Zleceniodawca zobowiązuje się nie kwestionować zasadności i wysokości wynagrodzenia, wydatków oraz opłat wskazanych przez przewoźnika w związku z realizacją Umowy Spedycji oraz Umowy Przewozu.

 

5.4. Zleceniodawca zobowiązuje się do aktywowania konta w ciągu 30 dni od podpisania umowy przez nadanie pierwszej paczki, aby zachować przydzielone rabaty.

 

5.5. Zleceniodawca zobowiązany jest do podawania swojego numeru klienta (jest to numer identyfikacyjny, który znajduje się na każdym piśmie wysłanym przez Spedytora do zleceniodawcy) podczas kontaktu telefonicznego lub mailowego ze spedytorem.

 

5.6. Zleceniodawca obowiązany jest do nienadawania za pośrednictwem Serwisu Internetowego Przesyłek stanowiących towar niebezpieczny w rozumieniu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. 2011 Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.)

 

5.7. Zleceniodawca obowiązany jest do współdziałania przy wykonywaniu Umowy Spedycji oraz Umowy Przewozu, w szczególności obowiązany jest do:

 

 1. podania w Zleceniu Spedycji danych zgodnych ze stanem faktycznym, w szczególności w zakresie rodzaju, wagi i wymiarów Przesyłki oraz miejsca dostawy,

 2. przygotowania Przesyłki do przewozu, wydania i załadunku osobiście lub przez wskazaną osobę trzecią Przewoźnikowi właściwie zapakowanej Przesyłki (to jest w stanie umożliwiającym prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia) pod wskazanym w Zleceniu Spedycji adresem,

 3. wydrukowania, umieszczenia trwale na Przesyłce i przekazania osobiście lub przez wskazaną osobę trzecią Przewoźnikowi listu przewozowego udostępnionego mu przez Spedytora za pośrednictwem Serwisu Internetowego,

 4. zawiadomienia w miarę możliwości odbiorcy o planowanej Przesyłce, w tym o obowiązku zapewnienia, w razie takiej konieczności, warunków do rozładunku Przesyłki,

 5. poinformowania odbiorcy o jego uprawnieniu do żądania od Przewoźnika protokolarnego ustalenia stanu Przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, jeżeli przed wydaniem Przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia,

 6. poinformowania odbiorcy o jego uprawnieniu do żądania od Przewoźnika niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru Przesyłki protokolarnego ustalenia stanu Przesyłki, jeżeli po wydaniu Przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze,

 7. wydania osobiście lub przez wskazaną osobę trzecią Przewoźnikowi wszelkich dokumentów potrzebnych ze względu na przepisy celne, podatkowe i administracyjne.

 

 

 

6. SPOSOBY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 

 

 

6.1. Wynagrodzenie z tytułu Umowy Spedycji jest płatne na następujących warunkach, chyba, że Spedytor i Zleceniodawca zgodnie postanowią inaczej:

 

 1. W przypadku Zleceniodawców posiadających odrębną (poza Regulaminem Serwisu) pisemną umowę współpracy ze Spedytorem w zakresie składania Zleceń Spedycji: wynagrodzenie płatne jest na warunkach określonych w odrębnej umowie, a w braku określenia takich warunków zastosowanie znajduje odpowiednio pkt. 6.1.2. Regulaminu Serwisu.

 2. W przypadku Zleceniodawców nieposiadających odrębnej pisemnej umowy współpracy ze Spedytorem w zakresie składania Zleceń Spedycji (w tym wypadku kwestie te reguluje Regulamin Serwisu): wynagrodzenie płatne jest niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia Umowy Spedycji.

 3. Zleceniodawca zgadza się na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail. Faktura za wykonanie usługi dostarczana będzie Zleceniodawcy na jego adres e-mail wskazanym przy podpisywaniu umowy. zmiana adresu e-mail zleceniodawcy w trakcie obowiązywania umowy i tym samym niemożność dostarczenia mu faktury za dany okres nie zwalnia go od zapłaty za fakturę z danego okresu rozliczeniowego.

 

6.2. Zwrot wydatków i opłat oraz zwrot kosztów, o których mowa w pkt. 5.1. oraz 5.2. Regulaminu Serwisu powinien nastąpić w terminie 7 dni od dnia wezwania Zleceniodawcy przez Spedytora do ich uiszczenia, chyba że Spedytor i Zleceniodawca zgodnie postanowią inaczej.

 

6.3. W przypadku braku płatności faktury we wskazanym terminie, spedytor ma prawo zablokować Zleceniodawcy dostęp do konta, a także zaliczyć na poczet przeterminowanych należności pobrania COD należne Zleceniodawcy.

 

6.4. Zleceniodawca ma możliwość uzgodnienia ze Spedytorem stałych kompensat pobrań COD na poczet faktur.

 

6.5. W przypadku braku płatności faktury we wskazanym terminie oraz braku uzgodnienia stałych kompensat za każdą wykonaną kompensatę do nieopłaconej faktury zostaną podjęte czynności windykacyjne przez firmę zewnętrzną.

 

6.6. W przypadku nie opłacenia faktury po 10-tym dniu po terminie płatności włączona jest blokada konta. Dodatkowo przypominamy, że otrzymują Państwo 2 wezwania do zapłaty na adres mailowy podany podczas rejestracji przed blokadą konta. Opłata za zablokowanie konta umieszczona jest w cenniku głównym.

 

6.7. Zrealizowanie usługi nieuwzględnione w bieżącym okresie, mogą być rozliczane w okresach następnych. Przewoźnik ma 90 dni na wystawienie weryfikacji lub korekty do faktury. Data zamówienia na zestawieniu jest datą otrzymania od przewoźnika informacji odnośnie wystawienia w/w dokumentów dotyczących danego zamówienia.

 

6.8. Spedytor udostępnia następujące sposoby płatności:

 

 1. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl (serwis należy do spółki DOTPAY S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych).

 2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Spedytora.

 

 

 

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPEDYTORA

 

 

7.1. Spedytor jest odpowiedzialny za Przewoźników, którymi posługuje się przy wykonaniu Umowy Spedycji, chyba, że nie ponosi winy w wyborze.

 

7.2. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za ubytek w Przesyłce nieprzekraczający granic ustalonych we właściwych przepisach, a w braku takich przepisów - granic zwyczajowo przyjętych.

 

7.3. Za utratę, ubytek lub uszkodzenie pieniędzy, kosztowności, papierów wartościowych albo rzeczy szczególnie cennych Spedytor ponosi odpowiedzialność jedynie wtedy, gdy właściwości Przesyłki były podane przy zawarciu Umowy Spedycji, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Spedytora.

 

7.4 Ustawa art. 24 ust. 1. pkt.3 wymaga , aby administrator danych, zwany spedytorem w niniejszej umowie informował osobę, której dane zostają umieszczone w zbiorze danych, o prawie dostępu do treści danych tej osoby oraz prawie do ich poprawiania.

 

7.5. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 4 administrator danych dołoży szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.

 

7.6. Zobowiązania powyższe nie będą miały zastosowania do danych, informacji lub dokumentów powszechnie dostępnych oraz jeżeli ich ujawnienie konieczne jest do realizacji Umowy przez Strony, w szczególności do wykonania przez Spedytora Umów Spedycji.

 

7.7. Zgodnie z art. 32 ust. 1 każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych, uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy państwowej, służbowej lub zawodowej, uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

 

 

 

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO Z TYTUŁU UMOWY SPEDYCJI

 

 

 1. Reklamacje z tytułu Umowy Spedycji Zleceniodawca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@sendnij.pl lub też pisemnie na adres: ul. Otmuchowska 66, 48-300 Nysa. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Spedytora.

 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Spedytora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.

 3. Odpowiedź Spedytora w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Zleceniodawcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Zleceniodawcę sposób.

 

 

 

9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO Z TYTUŁU UMOWY PRZEWOZU

 

 

9.1. Tryb postępowania reklamacyjnego z tytułu Umowy Przewozu reguluje Prawo Przewozowe.

 

9.2. Reklamacja z tytułu realizacji Umowy Przewozu może zostać złożona przez Zleceniodawcę lub odbiorcę Przesyłki – w zależności, któremu z nich przysługuje prawo rozporządzania Przesyłką, bezpośrednio u Przewoźnika zgodnie z Prawem Przewozowym i Regulaminem Przewoźnika oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującymi lub za pośrednictwem Spedytora – w tym ostatnim wypadku reklamacje Zleceniodawca lub odbiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@sendnij.pl lub też pisemnie na adres: ul. Otmuchowska 66, 48-300 Nysa.

 

9.3. Zgłoszenie pisemnej reklamacji nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku terminowego uregulowania należności względem Spedytora.

 

9.4. Reklamacje są rozpatrywane przez przewoźników do 30 dni roboczych od ich wpłynięcia.

 

 

 

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 

 

10.1. Usługobiorca/Zleceniodawca będący jednocześnie konsumentem, który zawarł z Usługodawcą/Spedytorem/Zleceniobiorcą umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@sendnij.pl lub też pisemnie na adres: ul. Otmuchowska 66, 48-300 Nysa. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

 

10.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 11.1; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

 

10.3. Rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy przez którąś ze stron, nie zwalnia od obowiązku uregulowania powstałych wcześniej zobowiązań oraz zachowania tajemnicy handlowej.

 

 

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

11.1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

 3. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem dodatkowych opłat lub zmianą obecnych, Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

 

11.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Prawa Autorskiego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Spedytorem/Zleceniobiorcą a Usługobiorcą/Zleceniodawcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Spedytorem/Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą nie będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.